Syzyfowe prace | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
opracowaniestreszczeniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) przechodzi metamorfozę
c) fascynuje się kulturą rosyjską
d) dojrzewa do patriotyzmu
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) pochodził z katolickiej rodziny
b) chciał bronić honoru polskiego
c) chciał w przyszłości zostać księdzem
d) wychowywał się w klasztorze
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) patriotyzm
b) kulturę osobistę
c) oczytanie
d) wykształcenie
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kielcach
b) Kaliszu
c) Krakowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
b) przezywano tak Żeromskiego
c) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
d) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) recytacji Zygiera
b) miłości do "Biruty"
c) namowy kolegów
d) poezji i literatury epoki Mickiewicza
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) ogłady
b) nieśmiałości
c) samodzielności
d) poczucia humoru
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) urodził się Andrzej Radek
b) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
c) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
d) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał incognito
b) wydał pod nazwiskiem żony
c) podpisał swoim nazwiskiem
d) wydał pod pseudonimem
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stołówka
b) koza
c) stancja
d) klasa wstępna
Rozwiązanie


Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Wielką Improwizację
b) Hymn o miłości ojczyzny
c) Do Matki Polki
d) Redutę Ordona
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) krytykę rusyfikacji
b) śpiewanie hymnu po polsku
c) głoszenie po polsku kazań
d) niechęć do Rosjan
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Zbawiciel
b) Pokrzepiciel
c) Wskrzesiciel
d) Wybawiciel
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) codziennie zamykano go w kozie
b) wyśmiewano się z niego
c) bito go
d) rewidowano mu tornister
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) awansował go
b) przyznał mu podwyżkę
c) przeniósł go do innej placówki
d) zwolnił go
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) prośba Zabielskiego
b) groźba wyrzucenia ze szkoły
c) recytacja Zygiera
d) wstawienie się za Radkiem
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachcicem
b) paniczem
c) burżujem
d) szlachetnym młodzieńcem
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) patriotyzmu
b) kłótni z profesorem
c) obrazy nauczyciela
d) bójki
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Ciekotach
b) w Psarach
c) w Owczarach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) eseju
b) dokumentu
c) reportażu
d) sprawozdania
Rozwiązanie


Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Zielonych Świątek
b) Bożego Narodzenia
c) urodzin
d) choroby
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 4 osób
b) z 2 osób
c) z 3 osób
d) z 1 osoby
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 12
b) w 6
c) w 8
d) w 10
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) prowadził profesor Szretter
b) odbywały się w porannych godzinach
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) odbywały się 4 razy w tygodniu
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) uczniem 7 klasy
c) korepetytorem
d) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
b) praca u podstaw
c) bieda na wsi
d) rusyfikacja
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Gimnazjum Wstępnego
b) Szkoły Głównej
c) Szkoły Początkowej
d) Ochronki
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 24 ruble
b) 12 rubli
c) 20 złotych
d) 18 kopiejek
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Wilna
b) do Warszawy
c) do Krakowa
d) do Lwowa
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) na strychu
b) u myśliwego Nogi
c) w stodole
d) w pieczarze na zboczu wąwozu
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
b) opluwaniem nauczycieli
c) strzelaniem z pistoletu
d) głoszeniem patriotycznych haseł
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ateistą
b) prawosławnym
c) ponownie ochrzczony
d) ortodoksyjnym katolikiem
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) pocztowcem
b) kancelistą
c) grabarzem
d) leśnikiem
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) dziecięcej opowieści
b) niespełnionej historii
c) pamiętnika okresu dojrzewania
d) młodzieńczego pamiętnika
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) polski hymn
b) historię powstańca z jego rodzinnych stron
c) udział ojca w powstaniu styczniowym
d) matkę
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Romciowi Gumowiczowi
b) Andrzejowi Radkowi
c) Marcinowi Borowiczowi
d) Piotrowi Michcikowi
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wigwizdowie
b) na Zatorzu
c) na Wiejskiej
d) na Barakowej
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) gubernator
b) Majewski
c) inspektor Zabielskij
d) pomocnik klasowych gospodarzy
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
b) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
c) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) wykładowcy
b) bibliotekarza
c) nauczyciela
d) administratora
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Stasiowi i Maryli
b) Władziowi i Mici
c) Mici i Stasiowi
d) Maryli i Władziowi
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Komary
b) Ciekoty
c) Psary
d) Udary
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) jednolity bieg
b) niejednolity bieg
c) dwutorowy bieg
d) jednowątkowy bieg
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) lekarzem wojskowym
b) carskim agentem
c) komendantem policji
d) komendantem straży
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na luteranizm
b) na judaizm
c) na anglikanizm
d) na kalwinizm
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kielce
b) Krosno
c) Radom
d) Kalisz
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Polakom
b) Żydom
c) Niemcom
d) Rosjanom
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Wiatr od morza
b) Syzyfowe prace
c) Dzieje grzechu
d) Przedwiośnie
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 6
b) 10
c) 9
d) 12
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) kupca
b) szynkarza
c) handlarza
d) fornala
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) partii wolno-próżniackiej
b) "pomidorowców"
c) ugodowego stronnictwa literatów
d) dogmatyków
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) był znakomitym myśliwym
b) był kuzynem rosyjskiego inspektora
c) miał własnego konia
d) naprawiał ludziom obuwie
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) urzędnik państwowy
c) korepetytor
d) profesor
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
b) powieść z przełomowego etapu
c) powieść o dorastaniu
d) powieść o dojrzewaniu
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) wspominać czasy powstania
b) na kawę
c) w konkury do jej córek
d) kontrolować uczniów
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) niejednolity
b) schematyczny
c) zróżnicowany
d) bogaty
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka rosyjskiego
b) języka polskiego
c) arytmetyki
d) łaciny
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z łaciną
b) z językiem polskim
c) z językiem rosyjskim
d) z algebrą
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Wroną
b) Kawką
c) Żabą
d) Sową
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) matka
b) nauczyciel
c) ksiądz
d) ojciec
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) nauczyciel
b) dyrektor - inspektor
c) zarządca majątku
d) dyrektor szkoły
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Majewskiego
b) Ozierskiego
c) Sztettera
d) Wiechowskiego
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) bezowocnością rusyfikacji
c) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
d) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Małgośka
b) Anusia
c) Joaśka
d) Kaśka
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) dobrym uczniem
b) złym uczniem
c) wzorowym uczniem
d) przeciętnym uczniem
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) pomocnika Mieszoczkina
b) dyrektora Kriestiobriodnikowa
c) inspektora Majewskiego
d) inspektora Zabielskiego
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezowocna
b) daremna
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) bezsensowna
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
b) wystąpienie Zygiera
c) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
d) mowa karczmarki
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) u progu kariery
b) będąc uznanym i cenionym pisarzem
c) w USA
d) po napisaniu "Przedwiośnia"
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) pucybuta
b) korepetytora
c) woźnicy
d) parobka
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) inspektor
b) "kapuś"
c) "kacyk"
d) "starszy"
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) bramę cmentarną
b) przejscie przez mur gimnazjum
c) tajemne przejście do domu Gontali
d) wejście do szkoły
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) cykliczna
b) rozwlekła
c) spoista
d) niespójna
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu wybuchu wojny
b) Anna zaczęła studia
c) z powodu choroby Stogowskiego
d) Stogowski dostał lepszą pracę
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu piatej klasy
b) po zdaniu do piątej klasy
c) po zdaniu do czwartej klasy
d) po ukończeniu trzeciej klasy
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze austriackim
b) w zaborze rosyjskim
c) w zaborze pruskim
d) w Królestwie Polskim
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) siedem lat
b) osiem lat
c) dziewięć lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) z języka niemieckiego i angielskiego
b) łaciny i języka niemieckiego
c) łaciny i języka rosyjskiego
d) języka rosyjskiego i niemieckiego
Rozwiązanie

Tagi: